สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ยินดีต้อนรับ
 
หน้าหลัก
ห้องสมุดการเกษตร
สื่อเกษตรครบวงจร
ถามตอบปัญหาเกษตร
Google

นางสุวรรนี น้อยดำ
เกษตรอำเภอรัตภูมิ

 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติอำเภอ
ที่ตั้ง
ข้อมูลอำเภอ
บุคลากร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยม
 
แผนงาน/โครงการ
โครงการประจำปี
ปี ๒๕๕๔
แผนพัฒนาการเกษตร
  ต.กำแพงเพชร
  ต.ท่าชะมวง
  ต.คูหาใต้
ต.ควนรู
  ต.เขาพระ
แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี
จุดถ่ายทอด
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการความรู้ (KM)
ข้อมูลการเกษตร
 
งานสถาบันเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มแม่บ้านสายใยรัก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 
โปรแกรมระบบรายงาน
ระบบ ศ.02
การผลิตพืชรายหมู่บ้าน (รม.)
งบเดือนทำการ
รายงานการประชุม DM
โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร
ใบรับรองเงินเดือน
โครงการประกันรายได้
 
 
นางสุวรรนี น้อยดำ เกษตรอำเภอรัตภูมิ พร้อมคณะนำทีมงาน มอบรางวัลกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นโรงเรียนบ้านโคกค่าย และที่ปรึกษา กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น นางสงวน แก้วสวัสดิ์
และนายบุญชอบ ทองดี ลำดับที่ 1
สาขาศูนย์ส่งเสริมข้าวชุมชนบ้านหนองโอน
ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
คลิกดูภาพเพิ่มเติม
   
นายโกสิทธิ์ อ่องวุฒิวัฒน์ เกษตรจังหวัดสงขลา
พร้อมคณะติตตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
์ด้านการเกษตรเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม
ณ วิสาหกิจชุมชนกันใหญ่ ต.คูหาใต้ และเตรียม
วางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.รัตภูมิ
จ.สงขลา
   
นายกสิณ มะรุท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ ร่วมกับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2554/55 ณ หมู่ที่ 6 บ้านหนองโอน ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
   
ประชุม 23 มิ.ย.54 นางสุวรรนี น้อยดำ เกษตรอำเภอ
รัตภูมิ นางเกษศิรินทร์ บุญเรือง นสว.ชำนาญการ
ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจบทบาท
หน้าที่และวิธีปฏิบัติการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนข้าว
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกำแพงเพชร
 
ขึ้นทะเบียนข้าว 6 มิ.ย.54 นายกสิณ มะรุท นวส.
ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบตำบลควนรูชี้แจงขั้นตอน
การขึ้นทะเบียน และการกรอกข้อมูลแก่เกษตรกร
ในการรับขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ณ ศบกต.ควนรู
 
ประชาคม 30 มิ.ย. 54 นายจรัญ จันทรศิริภาส
ผุ้จัดการ ธกส. สาขาคูหา นายกสิณ มะรุท นวส.
ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบ ต.ควนรู และกรรมการ
ดำเนินการประชาคม การขึ้นทะเบียนข้าว ณ ศูนย์ประสานงานตำบลชุมชนตำบลควนรูและ
สุ่มตรวจพื้นที่ ขึ้นทะเบียนข้าว หมู่ที่ 4
 
   


 


กองการเจ้าหน้าที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดสงขลา
ระบบสารสนเทศ
GFMIS
ระบบอินทราเน็ต
สหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ระบบใบรับรองเงินเดือน
ศุนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกร (กสก)
วิสาหกิจชุมชน
ทะเบียนเกษตรกร (ทบก ๐๑)
สำนักงานเกษตรอำเภอ
 
หน่วยงานในอำเภอ
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
ดิน พืช
น้ำ ปศุสัตว์
ประมง โรคแมลง
ปุ๋ย/
สารเคมี

เทคโนโลยี
เกษตร

องค์กรและ
เครือข่าย
เกษตร

เทคโนโลยี
ชาวบ้าน
เตือนภัย
เกษตร

องค์ความรู้
เรื่องข้าว
       
สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ
ถนนราชวิถี ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
E-mail : rt_sk@doae.go.th
จัดทำโดย : นฤดี ใจโต